Návštěv :
Celkem : 1014
Týden : 4
Dnes : 0
Naposledy aktualizováno: 25.04.2022 11:26:37

Administrace

Výpůjční řád obecní knihovny v Šitbořicích

Článek 1: Úvodní ustanovení

1. Místní obecní knihovna v Šitbořicích je veřejnou knihovnou a poskytuje služby svým uživatelům a čtenářům ve svých provozních místnostech jak na místě (prezenčně, tak i domů (absenčně) půjčováním literatury z vlastního fondu i prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby (MVS), prováděním kulturně výchovné činnosti i informačnímu službami pro širokou veřejnost.

2. Poskytování základních služeb knihovny je bezplatné

Článek 2: Uživatelé a čtenáři knihovny

1. Každý, kdo použije služeb knihovny, stává se jejím uživatelem. Půjčovní služby poskytuje knihovna jen těm uživatelům, kteří se stanou jejími čtenáři.

2. Čtenářem knihovny se může stát každý občan České republiky starší 15 let, děti a mládež se mohou stát čtenáři jen se souhlasem jednoho ze svých rodičů nebo jejich zákonných zástupců.

3. Občan žádá o přijetí čtenářskou přihláškou na tiskopise, který mu vydá knihovna. Občan na přihlášce podepíše prohlášení, že souhlasí s výpůjčním řádem, který mu byl předložen k prostudování a zavazuje se plnit jeho ustanovení i další předpisy platné pro knihovnu a rovněž pokyny pracovníka knihovny.

4. Každému čtenáři vydá knihovna čtenářský průkaz, který jej opravňuje využívat všech služeb knihovny. Čtenářským průkazem je čtenář povinen se vykazovat při každém požadavku na služby knihovny. Čtenářský průkaz je nepřenosný, za jeho zneužití odpovídá čtenář. Roční poplatek činí 50,- Kč.

5. Čtenář je povinen ohlásit knihovně:

a) změnu jména, bydliště

b) ztrátu nebo zničení průkazu, za vystavení duplikátu zaplatí čtenář poplatek ve výši 20,- Kč.

6. Čtenářem knihovny přestává být a čtenářský průkaz je povinen vrátit:

a) kdo se sám odhlásí z řad čtenářů

b) kdo si na příslušný kalendářní rok nezaplatí čtenářský poplatek

c) kdo úmyslně nebo z nedbalosti zaviní poškození materiálů z knihovny nebo knihovně způsobí jinou škodu a odmítá poskytnout předepsanou náhradu

d) kdo je z řad čtenářů knihovny knihovníkem vyloučen pro porušování tohoto řádu, předpisů platných pro knihovnu a porušování pokynů pracovníka knihovny

Článek 3: Půjčování literatury

1. Knihy a ostatní knihovní materiály z fondu knihovny, určené k půjčování mimo knihovnu, si mohou půjčovat jen evidování čtenáři knihovny. Půjčovní doba je uvedena na vstupních dveřích knihovny.

2. Výpůjční lhůta činí 1 měsíc. Knihovna však může bez udání důvodů stanovit i kratší výpůjční lhůtu, případně žádat vrácení materiálů před uplynutím výpůjční lhůty. Časopisy lze půjčit jen na 14 dnů, pokud nejsou vázány jen na výpůjčku v prostorách knihovny.

3. na žádost čtenáře může knihovna výpůjční lhůtu prodloužit jen tehdy, nežádá-li materiál jiný čtenář, a to na další měsíc (14 dnů).

4. Čtenář je povinen nakládat s vypůjčenými materiály šetrně a není oprávněn je půjčovat dalším osobám.

5. Onemocní-li čtenář nebo člen jeho domácnosti nakažlivou nemocí, nesmí si po dobu onemocnění a karantény další materiály vypůjčovat. Již vypůjčené materiály musí před vrácením dát dezinfikovat na svůj náklad.

6. Jestliže materiály, které čtenář potřebuje, jsou půjčeny, může si je zamluvit. Je-li dílo zamluveno více čtenáři, půjčuje se v časovém pořadí záznamů.

7. Čtenář je povinen vrátit vypůjčené materiály včas a v takovém stavu, v jakém je převzal. Případné poškození vypůjčeného materiálu, zjištěné při vrácení, je na vrub čtenáře. Způsob náhrady v případě poškození nebo ztráty materiálu je dán v článku 4 tohoto řádu.

Článek 4: Pořádková opatření

1. Čtenář a uživatel knihovny je povinen zachovávat tento řád, řídit se předpisy a směrnicemi pro činnost knihoven a pokyny pracovníka knihovny, chránit zařízení knihovny a její fondy, podrobit se kontrolním opatřením nutným k udržení pořádku a ochrany majetku.

2. Knihovna může půjčení materiálu odepřít zejména tehdy:

a) jestliže je nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození materiálu

b) jestliže materiál musí být k dispozici pro denní potřebu knihovny nebo prezenční studium čtenářů a uživatelů

3. Vztahy mezi čtenáři a knihovnou, vznikající z půjčování knihovních fondů, jakož i vzájemná práva a povinnosti, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

4. Čtenář je povinen bezodkladně uvědomit knihovnu o ztrátě, zničení nebo poškození vypůjčeného materiálu. Podle rozhodnutí knihovny je povinen způsobenou škodu nahradit tím, že:

a) obstará stejný materiál téhož vydání a odevzdá jej knihovně jako náhradu

b) nahradí knihovně škodu opatřením jiného díla podle pokynů knihovny a v hodnotě odpovídající ztraceného nebo zničeného díla

5. V případě, že čtenář nenahradí knihovně škodu podle odstavce 5 ve lhůtě

stanovené knihovnou dobrovolně, vymáhá knihovna tuto náhradu právní cestou.

Článek 5: Závěrečná ustanovení

1. Čtenáři a uživatelé mohou podávat stížnosti a připomínky k činnosti knihovny písemně nebo ústně vedoucímu knihovny nebo knihovně nadřízenému orgánu (obecnímu úřadu). Stížnosti jsou vyřizovány podle platných předpisů.

2. Výjimky z ustanovení tohoto řádu může v závažných případech povolit vedoucí knihovny.

3. Tento výpůjční řád nabývá účinnosti dnem 1.9.2011 a byl schválen radou obce v Šitbořicích

Poučení o ochraně osobních údajů

Obecní knihovna obce Šitbořice (dále jen OK) zpracovává osobní údaje čtenáře ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) a je správcem osobních údajů. Osobním údajem je podle § 4 zákona jakýkoliv údaj, který se týká konkrétní osoby, jejíž identitu lze z osobních údajů přímo či nepřímo určit. Osobními údaji tedy jsou v podmínkách OK zejména identifikační a adresní údaje čtenářů a uživatelů služeb OK nebo údaje o jejich výpůjčkách či jiných transakcích. OK postupuje při zpracování osobních údajů podle zákona, Knihovního řádu OK a dalších obecně platných právních předpisů. Osobní údaje jsou zpracovávány vlastními zaměstnanci manuálním a automatizovaným způsobem. OK zpracovává pouze pravdivé a přesné osobní údaje, které za tím účelem ověřuje.

Osobní údaje čtenářů OK zpracovává k účelu:

1.) Ochrany majetku pořízeného z rozpočtových zdrojů, zejména pak knihovního fondu půjčovaného čtenářům absenčně, tedy fondu využívaného čtenáři mimo prostory knihovny.

2.) Poskytování kvalitních služeb čtenářům mimo jiné tím, že bude čtenáře účinné kontaktovat v případech vymezených knihovním řádem nebo v případech, že si to čtenář sám vyžádá; povede přesnou evidenci o všech transakcích prováděných ve vztahu k čtenáři, zejména o provedené absenčních i prezenčních výpůjčkách, jejich předmětu, počátku i konci; bude provádět kontroly jakosti prováděných služeb a důslednou kontrolu příčin reklamací čtenářů; bude provádět statistická vyhodnocení své činnosti výpůjční a využije těchto poznatků k efektivnější akvizici a správě knihovních fondů.

3.) Naplnění povinností uložených OK obecně závaznými právními předpisy – zejména zákonem č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb, zákonem

č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

K výše uvedenému účelu zpracovává OK osobní údaje čtenářů a u dětí také osobní údaje jejich zákonných zástupců v tomto rozsahu:

A. Základní identifikační údaje čtenáře:

-jméno a příjmení,

-adresa bydliště čtenáře, tj. místo trvalého pobytu

Tyto údaje je povinen čtenář uvést, pokud chce využívat služeb OK v plném rozsahu. Čtenář, který nedá souhlas se zpracováním základních identifikačních údajů, může užívat pouze těch služeb knihovny, které OK poskytuje anonymně, tj. některé prezenční služby (prezenční studium fondu uloženého ve čtenářských prostorách, služby čítáren, internetové služby). Služby, k jejichž provedení vyžaduje knihovna ze strany čtenáře platnou legitimaci OK, lze poskytovat pouze čtenářům, kteří souhlasí se zpracováním svých údajů v rozsahu stanovaném touto přílohou knihovního řádu.

Základní identifikační údaje ověřuje OK podle platných osobních dokladů vydaných orgány státní správy a samosprávy k prokázání totožnosti, kterými lze ověřit všechny základní identifikační údaje. U občanů ČR je takovým dokladem občanský průkaz. OK ověřuje základní identifikační údaje při zápisu a dále při každém prodloužení platnosti čtenářského průkazu a rovněž při změně kteréhokoliv z těchto údajů.

B. Další kontaktní údaje (pokud je čtenář uvede)

-akademické tituly,

-kontaktní či přechodná adresa čtenáře,

-další možná spojení na čtenáře (telefon, e-mail apod.)

C. Základní identifikační údaje zákonného zástupce, pokud čtenářem je osoba nezletilá

-v obdobném rozsahu a struktuře, jako základní identifikační údaje čtenáře (pokud je adresa shodná s adresou dítěte, je zpracovávána jen adresa rodinného zástupce)

D. Údaje využívané pro statistické účely (pokud je čtenář uvede)

-dosažené nebo probíhající vzdělání čtenáře,

-současné povolání

-identifikace školy, kterou čtenář navštěvuje

E. Údaje služební

-údaje o vydaných a zrušených legitimacích opravňujících k využívání služeb OK údaje o předmětu, místě a čase provedení, případně i ukončení absenční nebo prezenční výpůjčky či rezervace

F. Údaje účetní

-údaje o provedených finančních transakcích mezi čtenářem a OK, zejména jejich účel, místě, čase a dalších náležitostech dle § 11 ods.1 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění posledních předpisů

Osobní údaje čtenáře OK uchovává: 1) Na originálních písemnostech, kterými jsou:

-přihláška čtenáře,

-účetní doklady.

Tyto písemnosti jsou uchovávány v zamčených skříních. Přístup k těmto písemnostem mají pouze zaměstnanci, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

2) V počítačových databázích, které:

-dokumentují údaje ve výše uvedeném rozsahu pro čtenáře ve všech automatizovaných provozech

Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců. Tento systém ochrany dat je několikastupňový, tedy k přístupu k datům je zapotřebí překonání několika, vždy však alespoň dvou ochranných systémů. Data uložená v počítačových databázích jsou dále chráněna antivirovou ochranou a systémem bezpečnostních kopií.

Všichni zaměstnanci OK jsou povinni osobní údaje zpracovávat výhradně v rámci pracovní náplně a úkolů, které jim byly stanoveny jejich vedoucími zaměstnanci, ve výše uvedeném rozsahu a účelu a ve shodě s ustanoveními.

Zaměstnanci OK jsou mimo jiné povinni dbát na správnost zpracovávaných osobních údajů a ověřovat ji podle dokladů k tomu určených. Zaměstnanci OK jsou dále povinni vystříhat se jakéhokoliv jednání, které by mohlo být chápáno jako neoprávněné zveřejňování osobních údajů (kupříkladu sdělovat jakékoli osobní údaje jiné osobě než která je subjektem údajů nebo je jejím zákonným zástupcem) a jednání, které by mohlo vést k neoprávněnému přístupu třetích osob k osobním údajům čtenářů OK. Knihovna zpracovává osobní údaje čtenářů ve výše uvedeném rozsahu od okamžiku, kdy čtenář předá knihovně vyplněnou přihlášku, čímž projeví souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Osobní údaje čtenáře zpracovává knihovna, dokud s tím čtenář nevysloví písemně nesouhlas, nebo dokud neuplyne lhůta dvou let od vypršení platnosti jeho legitimace a zároveň lhůta alespoň dvou let od vypořádání posledního závazku čtenáře vůči knihovně.

Pokud čtenář požádá o ukončení zpracování svých osobních údajů, nebo pokud uplyne výše uvedené lhůta, má se členství čtenáře v OK za ukončené a knihovna provede likvidaci osobních údajů následujícím způsobem:

1) Skartace originálních písemností – přihláška čtenáře, kterou čtenář vyplnil, je fyzicky zlikvidována podle Skartačního řádu OK.

V případě porušení povinností OK vzniká čtenáři nárok na poskytnutí omluvy, opravy, eventuelně i přiměřené peněžité náhrady. Pokud čtenář zjistí, že došlo k porušení povinností ze strany OK, má právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění opatření k nápravě.

administrátor | poslat heslo